Предавания на живо


Предавания на ЖИВО Технически университет - София  
(с медиен канал през YouTube)
 

            Услугите и техническото обслужване, предоставяни по заявки на външни клиенти или фирми са следните: 
   
1. Техническо обслужване на лекционни зали, оборудвани с мултимедиен проектор и озвучителна система (зали 2140, 2130, 1151, 1152 и други, чието оборудване предстои).     
2. Техническо обслужване с предоставяне на озвучителна система и/или мултимедиен проектор на мероприятия в зали, фоайета или междублоковото пространство на блоковете на ТУ - София (изложби, презентации на фирми и др.).    
3.Техническо, софтуерно, информационно осигуряване и техническо поддържане на поточно предаване на живо (публични лекции, защити, връчване на дипломи и др.).    
4.Техническо, софтуерно, информационно осигуряване и техническо поддържане на Web базирано видеоконферентно мероприятие.    
5. Достъп до информационно-ресурсно осигуряване на Web базирано видеоконферентно мероприятие.    
6.  Допълнителна услуга за видео и аудио запис при техническо     обслужване на мероприятия по точка 1, 2, 3 и 4.    
7. Допълнителна услуга за избрани снимки от медийни мероприятия по точка 1, 2, 3 и 4.    
8. Предоставяне на допълнителен брой видео и/или аудио диск от мероприятия по точка 6.     
9.Техническо обслужване само с мултимедиен проектор и озвучителна система в конферентната зала в Библиотечно-информационния център (БИЦ).    
10. Допълнително заплащане към точка 9 за техническо обслужване на видеоконферентната система в Библиотечно-информационния център (БИЦ).    
11. Допълнително заплащане към точка 9 за техническо обслужване при ползване на дискусионната (микрофонна) система в Библиотечно-    информационния център (БИЦ).    
12. Допълнително заплащане към точка 9 за техническо обслужване при ползване на системата за симултантен превод в Библиотечно-    информационния център (БИЦ).    
13. Техническо обслужване при заявка за визуализация на предварително форматирани и подготвени за излъчване реклами или съобщения чрез видеомониторната система на ТУ – София и при точно заявени: продължителност на рекламния материал или съобщение, интервал на    излъчване, начална и крайна дата на излъчване.    
14. Мултимедийно редактиране на рекламни материали или съобщения при заявка за визуализация чрез видеомониторната система на ТУ – София както следва:    
- обработка и форматиране на текст;    
- обработка и форматиране на снимки;    
- обработка, преобразуване на формати и формиране на видео и аудио поток за излъчване.    

             Дейност

    Центърът за медийни комуникации и технологии е създаден с решение на Академичния съвет от 31.10.2012 г. със следния състав: ръководители проф. дтн. Румяна Цанкова и проф. д-р Александър Бекярски и служители гл. ас. д-р Орлин Маринов, доц. д-р Калин Димитров, д-р Олег Панагиев, гл. ас. Румен Миронов, гл. ас. инж. Андрей Андреев, инж. Валентин Максимов и студентите Светлин Свиленов и Любина Донева. В течение на годините на мястото на напусналите студенти, в Центъра се включват студентите Ивелин Младенов и Десислав Иванов. През 2014 година в ЦМКТ постъпва на работа Вл. Л. Станчев.

   С решение на АС – Протокол No4/ 27.04.2016 г. се присъединява Центърът за медийни комуникации и технологии" към отдел „Връзки с обществеността”.

   Основната цел е да се подпомага широкото навлизане и по-нататъшно развитие на процесите на демократизация, като откритост, прозрачност и достъпност, до управлението на университета чрез използването на медийни комуникации и технологии в условията на сътрудничество на академичната общност със социалните партньори, бизнеса и обществото като цяло, водещо до изпълнение на Лисабонската стратегия за „добро управление". 

     Поддържат се две програмни направления – медийни комуникации и медийни технологии. Направлението по медийни комуникации осигурява надеждни и висококачествени комуникации на медийни прояви чрез съществуващите медийни комуникационни средства и мрежи в рамките на ТУ-София. Направлението по медийни технологии организира и провежда технологичната реализация на медийни прояви на базата на съществуващите в ТУ-София технологични решения и нови технологии.

        Депозирани са материали за номинация в конкурса „Наградите на БАИТ“.   


             Партньори     

       Дейността се осъществява в координация и сътрудничество с Пресслужба,   Център за информационни ресурси,  Библиотечно-информационен център, Учебен отдел, Студентски съвет и Факултетите на ТУ-София. 

Joomla templates by a4joomla